ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SİRKÜLERLER  
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler Tarihi          : 15.06.2011
Sirküler No                : 2011/32
Konu                          : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri
Hk
 
 
            Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.06.2011 Tarih ve 2011-45 Sayılı Genelge ile 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu Maddesinde öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1-4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi
 
4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,
 
Sigortalı Yönünden;
 
01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
18 yaşından büyük olması,
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
Fiilen çalışması,
 
İşyeri Yönünden;
 
Özel sektör işverenlerine ait olması,
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi,
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 
Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
 
Öte yandan yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli şartlar olup, sigortalının;
 
Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ile 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,
İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlilik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde veya alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
 
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
 
Hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.
 
1.1.Sigortalının 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması
 
İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.
 
1.2.Sigortalının 18 yaşından büyük olması
 
Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 
Öte yandan, işe alındığı tarih itibariyle 29 yaşın üzerinde olan erkek sigortalılardan dolayı, sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için; sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından alınmış olması ya da işe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi veya işe alındığı tarihten önce Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması ve sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ve alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.
 
1.2.Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması
 
Destekten yararlanılabilmesi için diğer bir şart ise, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
 
1.3.Sigortalının fiilen çalışması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerden dolayı yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
1.4.İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
 
1.5.Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, maddede aranıla diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık döneme ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılacaktır.
 
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirilen ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
 
Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması durumunda, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerindeki kesirler ise tama iblağ edilecektir.
 
Örnek 1
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) LTD.ŞTİ’nde 20.03.2011 tarihinde işe başladığı ve bu işyerinin son altı aylık dönemde,
 
2011 Şubat ayında: 6
2011 Ocak ayında: 3
2010 Aralık ayında:3
2010 Kasım ayında:5
2010 Ekim ayında: 5
2010 Eylül ayında: 6
 
Olduğu varsayıldığında,
 
Sigortalının işe giriş tarihinden önceki 6 aylık dönemdeki Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28 dir.
 
Ortalama sigortalı sayısı ise: 28/6 = 4,6 = 5 olacaktır. Dolayısıyla maddede sayılan diğer şartların da sağlanması koşuluyla öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.
 
Dolayısıyla maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir.
 
1.6.İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
Söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı bahse konu borçlar ödenmediği sürece yararlanılamayacaktır. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri gerekmektedir.
 
Öte yandan, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırmış veya 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.
 
1.7.Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içerisinde gönderilmesi
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.
 
1.8.Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi
 
06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş bulunan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden beş puanlık bölümünün hazinece, kalan bölümünün işsizlik sigortası fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz ödenmesi gerekmektedir.
 
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine ve İşsizlik fonundan ödenmesi gereken kısma isabet eden gecikme zammı ve faizi işverenden tahsil edilir.
 
2- Destekten Yararlanma Süresi
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olup olmamasına göre değişecektir.
 
2.1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden
 
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan kırk sekiz ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve İş Kurumuna kayıtlı olanlar için elli dört ay süreyle,
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı otuz altı ay süreyle,
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı kırk iki ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
 
2.2. 29 Yaşından Büyük Erkek Sigortalılar Yönünden
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı altı ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
2.3. 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı on iki ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
Söz konusu destekten bu şekilde yararlanacaklarda erkek sigortalının 29 yaşını aşıp aşmadığına bakılmayacaktır.
 
 
2.4.Destekten yararlanma süresiyle ilgili ortak hükümler
 
4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.
 
Bu bağlamda söz konusu destekten yararlanılmış olan bir sigortalının yararlanma süresinin tamamlanmasından sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.
 
3- Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar
 
Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrencileri harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar hakkında uygulanmaz.
 
4- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler
 
4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları sigortalıları kuruma bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür.
 
5- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;
 
Altı aylık süre içerisinde kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,
 
18 yaşından büyük olup olmadığı,
 
29 yaşından büyük (erkek sigortalılar için) olup olmadığı,
 
Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,
 
Türkiye İş Kurumunda düzenlenen işgücü yetiştirme programlarını bitirip bitirmediği,
 
Sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.
 
Bunun yanında, sistem tarafından sigortalının Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu hangi dönemde ve hangi alanda bitirdiği tespit edilebilirken, buna karşın sigortalının mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmiş oldukları yönünde beyanları bulunmaları halinde, söz konusu belgelerin e-sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne elden ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
6- Diğer Hususlar
 
Prim desteğinden yararlanan işverenlerce, gerek hazine tarafından gerek işsizlik fonu tarafından karşılanmış prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
 
Bakanlar Kurulu, prim desteği uygulama süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
 
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler Tarihi          : 15.06.2011
Sirküler No                : 2011/32
Konu                          : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri
Hk
 
 
            Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.06.2011 Tarih ve 2011-45 Sayılı Genelge ile 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu Maddesinde öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1-4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi
 
4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,
 
Sigortalı Yönünden;
 
01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
18 yaşından büyük olması,
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
Fiilen çalışması,
 
İşyeri Yönünden;
 
Özel sektör işverenlerine ait olması,
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi,
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 
Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
 
Öte yandan yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli şartlar olup, sigortalının;
 
Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ile 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,
İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlilik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde veya alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
 
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
 
Hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.
 
1.1.Sigortalının 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması
 
İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.
 
1.2.Sigortalının 18 yaşından büyük olması
 
Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 
Öte yandan, işe alındığı tarih itibariyle 29 yaşın üzerinde olan erkek sigortalılardan dolayı, sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için; sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından alınmış olması ya da işe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi veya işe alındığı tarihten önce Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması ve sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ve alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.
 
1.2.Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması
 
Destekten yararlanılabilmesi için diğer bir şart ise, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
 
1.3.Sigortalının fiilen çalışması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerden dolayı yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
1.4.İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
 
1.5.Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, maddede aranıla diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık döneme ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılacaktır.
 
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirilen ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
 
Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması durumunda, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerindeki kesirler ise tama iblağ edilecektir.
 
Örnek 1
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) LTD.ŞTİ’nde 20.03.2011 tarihinde işe başladığı ve bu işyerinin son altı aylık dönemde,
 
2011 Şubat ayında: 6
2011 Ocak ayında: 3
2010 Aralık ayında:3
2010 Kasım ayında:5
2010 Ekim ayında: 5
2010 Eylül ayında: 6
 
Olduğu varsayıldığında,
 
Sigortalının işe giriş tarihinden önceki 6 aylık dönemdeki Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28 dir.
 
Ortalama sigortalı sayısı ise: 28/6 = 4,6 = 5 olacaktır. Dolayısıyla maddede sayılan diğer şartların da sağlanması koşuluyla öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.
 
Dolayısıyla maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir.
 
1.6.İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
Söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı bahse konu borçlar ödenmediği sürece yararlanılamayacaktır. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri gerekmektedir.
 
Öte yandan, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırmış veya 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.
 
1.7.Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içerisinde gönderilmesi
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.
 
1.8.Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi
 
06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş bulunan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden beş puanlık bölümünün hazinece, kalan bölümünün işsizlik sigortası fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz ödenmesi gerekmektedir.
 
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine ve İşsizlik fonundan ödenmesi gereken kısma isabet eden gecikme zammı ve faizi işverenden tahsil edilir.
 
2- Destekten Yararlanma Süresi
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olup olmamasına göre değişecektir.
 
2.1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden
 
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan kırk sekiz ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve İş Kurumuna kayıtlı olanlar için elli dört ay süreyle,
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı otuz altı ay süreyle,
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı kırk iki ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
 
2.2. 29 Yaşından Büyük Erkek Sigortalılar Yönünden
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;
 
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak İş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle,
 
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat İş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı altı ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
2.3. 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı on iki ay süreyle yararlanılabilecektir.
 
Söz konusu destekten bu şekilde yararlanacaklarda erkek sigortalının 29 yaşını aşıp aşmadığına bakılmayacaktır.
 
 
2.4.Destekten yararlanma süresiyle ilgili ortak hükümler
 
4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.
 
Bu bağlamda söz konusu destekten yararlanılmış olan bir sigortalının yararlanma süresinin tamamlanmasından sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.
 
3- Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar
 
Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrencileri harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar hakkında uygulanmaz.
 
4- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler
 
4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları sigortalıları kuruma bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür.
 
5- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;
 
Altı aylık süre içerisinde kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,
 
18 yaşından büyük olup olmadığı,
 
29 yaşından büyük (erkek sigortalılar için) olup olmadığı,
 
Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,
 
Türkiye İş Kurumunda düzenlenen işgücü yetiştirme programlarını bitirip bitirmediği,
 
Sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.
 
Bunun yanında, sistem tarafından sigortalının Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu hangi dönemde ve hangi alanda bitirdiği tespit edilebilirken, buna karşın sigortalının mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmiş oldukları yönünde beyanları bulunmaları halinde, söz konusu belgelerin e-sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne elden ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
6- Diğer Hususlar
 
Prim desteğinden yararlanan işverenlerce, gerek hazine tarafından gerek işsizlik fonu tarafından karşılanmış prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
 
Bakanlar Kurulu, prim desteği uygulama süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
 
 
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı