ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SİRKÜLERLER  
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler No : 2009-013
Tarih : 16.03.2009
Konu : 5838 Sayılı Kanun Hk.
Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu kanun ile yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.
1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 99 uncu maddesinde yapılan değişiklikle üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve 98 inci maddesinde yapılan değişiklikle on ve daha az hizmet erbabı çalıştıran ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren üç ayı geçemeyecek şekilde ödeme zamanı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
-Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 75 inci madde ile 31.12.2013 tarihine kadar AR-GE ve destek personeline ilişkin gelir vergisi stopaj teşvikinden işverenlerin yararlanması sağlanmıştır.
2-Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Sigorta primleri ile muhtasar beyannamelerin elektronik ortamda birlikte verilmesi halinde damga vergisi sadece muhtasar beyanname için ödenecektir. Sözkonusu damga vergisi tutarı 20 TL dir.

-Kat irtifaklı gayrimenkul alım ve satımlarında tapu harcının, alım ve satım bedelinin tamamı üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Beyan edilen alım ve satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse; aradaki farka denk gelen harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanarak ikmalen veya re’sen tarh edilecektir.
 
-Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan bina ve tesislerin tescilinde emlak vergisi değeri üzerinden binde 15 oranında uygulanan cins tashihi harçlarının, beyanname alınması yolu ile tahsili uygulamasına son verilmiştir. Yapılan düzenleme ile; arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve tesislerin tescilinde, gayrimenkulün büyüklüğü ya da değeri dikkate alınmaksızın, her bir bağımsız bölüm ve tesis için 100 TL harç tahsil edilecektir.

-İrtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmeleri ile satış vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden harç alınması hükme bağlanmış ve harca üst sınır getirilmiştir. Sözkonusu harç tutarı, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, iki katından çok olamaz.

-Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde ödenmesi gereken harca üst sınır getirilmiştir. Sözkonusu harç, gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz. -Bakanlar Kurulu’na nispi harçları kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirme yetkisi verilmiştir.

3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen illere taşıyan tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflere, en az 50 kişilik istihdam sağlamak şartı ile, 5 yıl süre ile indirimli kurumlar vergisi uygulama desteği verilmiştir.

- Teşvik belgeli yatırımlara, belli şartları sağlamaları halinde hazine arazisi tahsis edilecektir.

-5838 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi eklenerek yeni yapılacak yatırımlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulama imkanı getirilmiştir.
Buna göre;
a)    İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasından Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar yararlanacaktır.
b)    Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
c)    Finans ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı kanun kapsamında yap-işlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesisleri yatırımları, 3996 sayılı kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yapılan yatırımlar, rödovans (maden kirası) sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar, indirimli kurumlar vergisinden yararlanamazlar.
d)    Söz konusu kanun maddesinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda Bakanlar Kuruluna;
 
 • İndirimli kurumlar vergisi oranının uygulancağı illeri gruplamaya,
 • Gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri belirlemeye,
 • Yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,
 • Her il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasını büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirlemeye,
 • Kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,
 • Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınıflandırmaya
 • yetki verilmiştir.
 
4-5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Düzenlemeler:
5084 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi kapsamındaki illerde yatırım yapan işletmeler için getirilen enerji desteğinden, sigorta primi işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanma süresi, 31.12.2008 tarihinde sona eren iş yerleri için 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
-5084 sayılı Kanun’un “Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi” ile ilgili 5.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 28.02.2009 tarihinden itibaren 5084 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi kapsamındaki illerde bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
5- İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Düzenlemeler:
-Kısa çalışma ödeneği miktarı, %50 oranında arttırılmıştır. Bilindiği üzere, mevcut kısa çalışma ödeneği miktarı, işsizlik ödeneği kadardı. Bu uygulama sadece 2008 ve 2009 yıllarında yapılan başvurular için geçerli olacaktır.

-Kısa çalışma ödeneği adı altında yapılan ödemeler, hakedilen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

-Kısa çalışma ödeneğinin azami süresi üç aydan, altı aya çıkartılmıştır. Ödenek miktarı aynı kalmak koşulu ile ödenek süresini altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği adı altında yapılan ödemeler, hakedilen işsizlik ödeneğinden düşülecektir. Bu uygulama sadece 2008 ve 2009 yıllarında yapılan başvurular için geçerli olacaktır.

-28.02.2009 tarihinden önce yapılan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde uzatılacaktır.
 
-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların istihdamı halinde sağlanacak teşvik şartlarında süreler uzatılmıştır. Buna göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının yeni şekli aşağıdaki gibidir:
“GEÇİCİ MADDE 7 – 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaşşartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanun’un 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;
a)    Birinci yıl için yüzde yüzü,
b)    İkinci yıl için yüzde sekseni,
c)    Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d)    Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
e)    Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

işsizlik sigortası fonundan karşılanır.”
6-Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler
-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 2 fıkrasında yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyle, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya yetkili kılınmıştır.
 
-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17 nci maddesinde yer alan dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların yurt içinden alımında uygulanan ihraç kayıtlı teslim imkanı 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ihracat teslimi şartlarının düzenlendiği 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklik ile, malların yetkili gümrük antreposu işletmelerine tevdi edilmesi de ihracat sayılmıştır.
7-Diğer Kanunlarda Yer Alan Önemli Düzenlemeler
-Türk Ticaret Kanunu’nun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu fıkra, “Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir.” şeklindeydi

-3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir. Buna göre, ÇEKLER 31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmesi amacıyla BANKALARA İBRAZ EDİLEMEYECEKTİR.
 
 

 

Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler No : 2009-013
Tarih : 16.03.2009
Konu : 5838 Sayılı Kanun Hk.
Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu kanun ile yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.
1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 99 uncu maddesinde yapılan değişiklikle üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve 98 inci maddesinde yapılan değişiklikle on ve daha az hizmet erbabı çalıştıran ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren üç ayı geçemeyecek şekilde ödeme zamanı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
-Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 75 inci madde ile 31.12.2013 tarihine kadar AR-GE ve destek personeline ilişkin gelir vergisi stopaj teşvikinden işverenlerin yararlanması sağlanmıştır.
2-Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Sigorta primleri ile muhtasar beyannamelerin elektronik ortamda birlikte verilmesi halinde damga vergisi sadece muhtasar beyanname için ödenecektir. Sözkonusu damga vergisi tutarı 20 TL dir.

-Kat irtifaklı gayrimenkul alım ve satımlarında tapu harcının, alım ve satım bedelinin tamamı üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Beyan edilen alım ve satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse; aradaki farka denk gelen harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanarak ikmalen veya re’sen tarh edilecektir.
 
-Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan bina ve tesislerin tescilinde emlak vergisi değeri üzerinden binde 15 oranında uygulanan cins tashihi harçlarının, beyanname alınması yolu ile tahsili uygulamasına son verilmiştir. Yapılan düzenleme ile; arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve tesislerin tescilinde, gayrimenkulün büyüklüğü ya da değeri dikkate alınmaksızın, her bir bağımsız bölüm ve tesis için 100 TL harç tahsil edilecektir.

-İrtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmeleri ile satış vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden harç alınması hükme bağlanmış ve harca üst sınır getirilmiştir. Sözkonusu harç tutarı, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, iki katından çok olamaz.

-Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde ödenmesi gereken harca üst sınır getirilmiştir. Sözkonusu harç, gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz. -Bakanlar Kurulu’na nispi harçları kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirme yetkisi verilmiştir.

3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler:
-Üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen illere taşıyan tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflere, en az 50 kişilik istihdam sağlamak şartı ile, 5 yıl süre ile indirimli kurumlar vergisi uygulama desteği verilmiştir.

- Teşvik belgeli yatırımlara, belli şartları sağlamaları halinde hazine arazisi tahsis edilecektir.

-5838 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi eklenerek yeni yapılacak yatırımlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulama imkanı getirilmiştir.
Buna göre;
a)    İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasından Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar yararlanacaktır.
b)    Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
c)    Finans ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı kanun kapsamında yap-işlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesisleri yatırımları, 3996 sayılı kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yapılan yatırımlar, rödovans (maden kirası) sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar, indirimli kurumlar vergisinden yararlanamazlar.
d)    Söz konusu kanun maddesinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda Bakanlar Kuruluna;
 
 • İndirimli kurumlar vergisi oranının uygulancağı illeri gruplamaya,
 • Gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri belirlemeye,
 • Yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,
 • Her il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasını büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirlemeye,
 • Kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,
 • Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınıflandırmaya
 • yetki verilmiştir.
 
4-5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Düzenlemeler:
5084 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi kapsamındaki illerde yatırım yapan işletmeler için getirilen enerji desteğinden, sigorta primi işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanma süresi, 31.12.2008 tarihinde sona eren iş yerleri için 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
-5084 sayılı Kanun’un “Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi” ile ilgili 5.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 28.02.2009 tarihinden itibaren 5084 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi kapsamındaki illerde bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
5- İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Düzenlemeler:
-Kısa çalışma ödeneği miktarı, %50 oranında arttırılmıştır. Bilindiği üzere, mevcut kısa çalışma ödeneği miktarı, işsizlik ödeneği kadardı. Bu uygulama sadece 2008 ve 2009 yıllarında yapılan başvurular için geçerli olacaktır.

-Kısa çalışma ödeneği adı altında yapılan ödemeler, hakedilen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

-Kısa çalışma ödeneğinin azami süresi üç aydan, altı aya çıkartılmıştır. Ödenek miktarı aynı kalmak koşulu ile ödenek süresini altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği adı altında yapılan ödemeler, hakedilen işsizlik ödeneğinden düşülecektir. Bu uygulama sadece 2008 ve 2009 yıllarında yapılan başvurular için geçerli olacaktır.

-28.02.2009 tarihinden önce yapılan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde uzatılacaktır.
 
-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların istihdamı halinde sağlanacak teşvik şartlarında süreler uzatılmıştır. Buna göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının yeni şekli aşağıdaki gibidir:
“GEÇİCİ MADDE 7 – 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaşşartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanun’un 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;
a)    Birinci yıl için yüzde yüzü,
b)    İkinci yıl için yüzde sekseni,
c)    Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d)    Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
e)    Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

işsizlik sigortası fonundan karşılanır.”
6-Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler
-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 2 fıkrasında yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyle, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya yetkili kılınmıştır.
 
-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17 nci maddesinde yer alan dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların yurt içinden alımında uygulanan ihraç kayıtlı teslim imkanı 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ihracat teslimi şartlarının düzenlendiği 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklik ile, malların yetkili gümrük antreposu işletmelerine tevdi edilmesi de ihracat sayılmıştır.
7-Diğer Kanunlarda Yer Alan Önemli Düzenlemeler
-Türk Ticaret Kanunu’nun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu fıkra, “Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir.” şeklindeydi

-3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir. Buna göre, ÇEKLER 31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmesi amacıyla BANKALARA İBRAZ EDİLEMEYECEKTİR.
 
 

 

  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı